Bixoft eXtended Assembly language.

Bixoft heeft een uitgebreide macro bibliotheek opgebouwd, waarmee gestructureerd programmeren, "strong type checking" en andere faciliteiten zoals het ontdekken van diverse soorten programmeer-fouten tijdens het assembleren worden geïmplementeerd. Omdat de gerealiseerde faciliteiten tamelijk uitgebreid zijn, hebben we onze bibliotheek Bixoft eXtended Assembly language gedoopt.

Tot onze spijt is de volledige beschrijving van onze macro bibliotheek nog niet gereed voor publicatie. Wij werken thans aan een public license voor deze macro bibliotheek. Voorlopig werken wij nog met de volgende copyright notice:


© Copyright B.V. Bixoft 1999-2001. All rights reserved.

This document contains confidential material and is supplied to you as is, without any warranty whatsoever. All or any of the macros mentioned may or may not work on your particular system or installation. It remains your own responsibility to test the programs generated with them.

Copying - by whatever means - prohibited.


Als voorproefje kunt u wel alvast kennis maken met een korte beschrijving van onze macro bibliotheek. De beschrijvingen zijn in het engels. De macro's zijn voor het gemak onderverdeeld in een viertal categorieën:


Overzicht van BIXOFT extended mnemonics en hun functie.

Doelstelling

Deze macro's hebben de bedoeling sources beter leesbaar te maken, en het leven van de programmeur ietwat te veraangenamen. Alle genoemde macro's genereren reenterable en refreshable code.

Leesbaarheid en onderhoudbaarheid van uw programma's worden verbeterd door het merendeel van de sprong-opdrachten op source-niveau weg te werken. Dit vermindert het aantal unieke labels dat de programmeur moet bedenken. We weten allemaal: hoe meer labels en sprong-opdrachten, hoe meer codeer-fouten en hoe meer problemen met onderhoud.

Door deze krachtinge instructies met makkelijk te begrijpen intuïtieve argumenten - die de door IBM geleverde instructies nabootsen - kan de productiviteit van programmeurs snel oplopen terwijl het aantal fouten vermindert, doordat veel details op source-niveau niet meer zichtbaar zijn.

Een aantal macro's in deze sectie hebben dezelfde naam als een door IBM vastgestelde machine-instructie. Dit is met opzet gedaan: de betreffende macro's vervangen de machine-instructie met dezelfde naam. De syntax en semantiek blijven ongewijzigd, waardoor compatibiliteit gewaarborgd is.

De namen van de macro's in deze sectie zijn zodanig gekozen, dat zij niet in conflict komen met bestaande macro's in SYS1.MACLIB of SYS1.MODGEN, zodat deze macro's opgenomen kunnen worden in één van uw systeem-bibliotheken, of zij kunnen in willekeurige volgorde worden geconcateneerd.

Macro Naam Korte Beschrijving
BALC BAL or BALR on condition
BALE BAL or BALR on equal
BALH BAL or BALR on high
BALL BAL or BALR on low
BALM BAL or BALR on minus or mixed
BALNE BAL or BALR on not equal
BALNH BAL or BALR on not high
BALNL BAL or BALR on not low
BALNM BAL or BALR on not minus or not mixed
BALNO BAL or BALR on not overflow or not ones
BALNP BAL or BALR on not plus
BALNZ BAL or BALR on not zero
BALO BAL or BALR on overflow or ones
BALP BAL or BALR on plus
BALZ BAL or BALR on zero
BASC BAS or BASR on condition
BASE BAS or BASR on equal
BASH BAS or BASR on high
BASL BAS or BASR on low
BASM BAS or BASR on minus or mixed
BASNE BAS or BASR on not equal
BASNH BAS or BASR on not high
BASNL BAS or BASR on not low
BASNM BAS or BASR on not minus or not mixed
BASNO BAS or BASR on not overflow or not ones
BASNP BAS or BASR on not plus
BASNZ BAS or BASR on not pero
BASO BAS or BASR on overflow or ones
BASP BAS or BASR on plus
BASZ BAS or BASR on zero
BHE B on High or Equal
BHER BR on High or Equal
BLE B on Low or Equal
BLER BR on Low or Equal
BLH B on Low or High
BLHR BR on Low or High
BNHE B on Not High or Equal
BNHER BR on Not High or Equal
BNLE B on Not Low or Equal
BNLER BR on Not Low or Equal
BNLH B on Not Low or High
BNLHR BR on Not Low or High
BXAEPSW Extract program status word for systems that do not have the EPSW instruction
CLEAR Clear a register or an area of storage
CPY Copy a field/register to another field/register
DEC Decrement a register
EXCLC Execute compare logical characters instruction
EXMVC Execute move characters instruction
EXQ Execute some instruction
EXSVC Execute supervisor call instruction
EXTR Execute translate instruction
EXTRT Execute translate and test instruction
EXXC Execute exclusive or characters instruction
GEN Generate a replaced machine instruction
INC Increment a register
IPK Replaces the insert PSW key instruction
LA Replaces load address inctruction
LC Load character
LR Replaces load register instruction
LT Load and test
LTA24 Load and test 24-bit address
LTC Load and test character
LTH Load and test halfword
LTHU Load and test halfword unsigned
MVPL Move parameter list
SET Set named value in a field with named values
SETOF Turn off a named or unnamed bit
SETON Turn on a named or unnamed bit
STA24 Store a 24-bit address
TRT Replaces translate and test instruction

Overzicht van BIXOFT assembler directieven en hun functie.

Doelstelling

Deze macro's hebben de bedoeling sources beter leesbaar te maken, en het leven van de programmeur ietwat te veraangenamen. Alle genoemde macro's genereren reenterable en refreshable code.

Leesbaarheid en onderhoudbaarheid van uw programma's worden verbeterd door de programmeur een aantal routine-klussen uit handen te nemen. Het aantal codeer-fouten wordt verder gereduceerd door een sterkere type-controle uit te voeren dan de assembler zelf pleegt te doen, en door te controleren of de logische programma-structuur niet wordt aangetast.

Door deze krachtinge directieven met makkelijk te begrijpen intuïtieve argumenten - die de door IBM geleverde directieven nabootsen - kan de productiviteit van programmeurs snel oplopen terwijl het aantal fouten vermindert, doordat veel details op source-niveau niet meer zichtbaar zijn. Door toepassing van een aantal compactie-technieken kan het aantal benodigde basis-registers worden gereduceerd, zonder programmeer-inspanning is vereist, waardoor meer registers beschikbaar komen voor andere toepassingen.

Een aantal macro's in deze sectie hebben dezelfde naam als door IBM geleverde assembler directieven. Dit is met opzet gedaan: de betreffende macro's vervangen de overeenkomstige assembler directieven. De syntax en semantiek blijven ongewijzigd, waardoor compatibiliteit gewaarborgd is.

De namen van de macro's in deze sectie zijn zodanig gekozen, dat zij niet in conflict komen met bestaande macro's in SYS1.MACLIB of SYS1.MODGEN, zodat deze macro's opgenomen kunnen worden in één van uw systeem-bibliotheken, of zij kunnen in willekeurige volgorde worden geconcateneerd.

Macro Naam Korte Beschrijving
CHKLIT Check validity of a numerical value
CHKMAP Check parameters for MAPxxxxx-macros
CHKNUM Check whether a string is a valid number
CHKREG Check whether a string is a valid register
CMDTXT Create command text
DC Define constant
DCL Declare a sub-structure, a field with named bits, or a field with named values
DCOVR Specify overrides for DC instruction
DISSECT Dissect a parameter into its constituent parts
DROP Drop base register
DROP0 Define internal macro DROP_REG
DS Define storage
DSOVR Specify overrides for DS instruction
EJECT Start a new page
EJECTOVR Specify overrides for EJECT instruction
END End assembly
EQU Equate symbol
EQUOVR Specify overrides for EQU
EQUREG Assign available register
EXTRN Define external label
EXTRNOVR Specify overrides for EXTRN instruction
GENMAPS Set up control block DSECTs
LABEL Define a label
LTORG Create literal pool
NESTCB Include a control block in a containing area
OPSYNS Replace instructions with macros
POP Restore saved USING or PRINT status
PUSH Save current USING or PRINT status
RDATA Define remote data
RLTORG Create remote literal pool
SPACE Space listing
SPLIT Split a parameter string into its constituent parts
SYSPARM Analyze content of &SYSPARM
TRTAB Generate translate table
USE Set an area of storage addressable or declare a register occupied
USEDREGS Report availability of registers
USING Set an area of storage addressable

Overzicht van BIXOFT macro's voor gestructureerd programmeren en hun functie.

Doelstelling

Deze macro's hebben de bedoeling sources beter leesbaar te maken, en het leven van de programmeur ietwat te veraangenamen. Alle genoemde macro's genereren reenterable en refreshable code.

Leesbaarheid en onderhoudbaarheid van uw programma's worden verbeterd door de programmeur een aantal routine-klussen uit handen te nemen. Het aantal codeer-fouten wordt verder gereduceerd door een sterkere type-controle uit te voeren dan de assembler zelf pleegt te doen, en door te controleren of de logische programma-structuur niet wordt aangetast.

Door deze krachtinge macro's met makkelijk te begrijpen intuïtieve argumenten kan de productiviteit van programmeurs snel oplopen terwijl het aantal fouten vermindert, doordat veel details op source-niveau niet meer zichtbaar zijn. Door toepassing van een aantal compactie-technieken kan het aantal benodigde registers worden gereduceerd, zonder programmeer-inspanning is vereist, waardoor meer registers beschikbaar komen voor andere toepassingen.

De namen van de macro's in deze sectie zijn zodanig gekozen, dat zij niet in conflict komen met bestaande macro's in SYS1.MACLIB of SYS1.MODGEN, zodat deze macro's opgenomen kunnen worden in één van uw systeem-bibliotheken, of zij kunnen in willekeurige volgorde worden geconcateneerd.

Macro Naam Korte Beschrijving
ABND Abend program by means of an ABND service routine
ABNDPGM Generate an ABND service routine
BEGSR Beginning of subroutine
CASE Specify condition for multi-way logic
DBG Debugging operations
DO Start of a DO loop. Do WHILE and DO UNTIL take a condition.
ELSE Alternative or default branch after IF or CASE
ENDCASE Ends a case structure (multi-way logic)
ENDDO End a do loop
ENDIF End of an if structure
ENDSR End of subroutine
EXSR Execute subroutine
EXSR0 Define internal macro EXSR_ADD_ENTRY
GLUE Call with change in Amode
GOTO Branch if specified condition is met
IF Specify condition in 2-way logic by specifying a condition
IF$ Generate code for condition testing
IF$ALC Sub-macro of IF$, allocates a register
IF$LS Sub-macro of IF$, loads a signed value
IF$LU Sub-macro of IF$, loads an unsigned value
LEAVE Terminate DO loop if specified condition is met
LOOP Force next iteration of DO loop if specified condition is met
NTCR Named token creation
NTDL Named token deletion
NTRT Named token retrieval
PGM Program entry logic
PGM0 Define internal macro CHK_STACK
RETRN Return from program
RWTO WTO with remote parameter list
SETMODE Set mode of operation
SETMODE0 Define internal macro SAVE_PSWKEY
SNAPHDR Create a header for use by SNAP
SNAPNTRY Create SNAP entry

Overzicht van BIXOFT mapping macro's en hun functie.

Doelstelling

Deze macro's hebben de bedoeling sources beter leesbaar te maken, en het leven van de programmeur ietwat te veraangenamen. Alle genoemde macro's genereren uitsluitend DSECTs.

Leesbaarheid en onderhoudbaarheid van uw programma's worden verbeterd door de programmeur een aantal routine-klussen uit handen te nemen. Het aantal codeer-fouten wordt verder gereduceerd door een sterkere type-controle uit te voeren dan de assembler zelf pleegt te doen.

Door deze krachtinge macro's met makkelijk te begrijpen intuïtieve argumenten kan de productiviteit van programmeurs snel oplopen terwijl het aantal fouten vermindert, doordat veel details op source-niveau niet meer zichtbaar zijn.

De namen van de macro's in deze sectie zijn zodanig gekozen, dat zij niet in conflict komen met bestaande macro's in SYS1.MACLIB of SYS1.MODGEN, zodat deze macro's opgenomen kunnen worden in één van uw systeem-bibliotheken, of zij kunnen in willekeurige volgorde worden geconcateneerd.

Onderstaande tabel geeft alle control blokken weer, welke op dit moment door Bixoft eXtended Assembly language ondersteund worden. Dit betekent dat benoemde bits en waarden gerefereerd kunnen worden in condities zonder dat het onderliggende veld benoemd hoeft te worden. Ook kunnen deze control blokken opgenomen worden in data areas met behulp van de DCL macro. Het betekent niet dat de door IBM geleverde mapping macro's vervangen worden, maar dat de macro's in deze sectie een schil daar omheen vormen om de bovengenoemde functionaliteit de realiseren.

Control Blok Acroniem Mapping Macro Korte Beschrijving
  MAPBITS BIT equateS
  MAPEQU EQUates of registers, bits, and masks
  MAPLMASM Latch Management equates for ASseMbler
  MAPREGS REGister equateS
ABEP MAPABEP ABend Exit Parameter list
ACB MAPACB Access Control Block
ACEE MAPACEE ACcessor Environment Element
ACT MAPJCT Accounting Control Table
ADSR MAPADSR Symptom Record sections 1 and 2
ADSRCMPS MAPADSR Symptom Record section 2.1
ADSRDBST MAPADSR Symptom Record primary symptom string
ADSRROSD MAPADSR Symptom Record secondary symptom string
ADSR5ST MAPADSR Symptom Record section 5
ADYENF MAPADYEN DAE Event NotiFication parameter list
AE MAPAE Virtual Storage Manager Allocated Element
ASCB MAPASCB Address Space Control Block
ASEO MAPASEO Address Space crEation Output area
ASMPOOLS MAPASMVT Auxiliary Storage Manager cell POOL controller
ASMVT MAPASMVT Auxiliary Storage Manager Vector Table
ASSB MAPASSB Address Space Secondary Block
ASVT MAPASVT Address Space Vector Table
ASXB MAPASXB Address Space eXtension Block
BASEA MAPBASEA Master Scheduler Resident Data Area
BASEX MAPBASEA Master Scheduler Resident Data area eXtension
BDW MAPDCB Block Descriptor Word
BXASAVE MAPSAVE Extended SAVE area
CAMLOC MAPCAM CAMlst LOCate results
CAMLOCVOL MAPCAM CAMlst LOCate VOLume entry
CAMLST MAPCAM CAMLST parameter list
CDE MAPCDE Contents Directory Entry
CIBHDR MAPCIB Command Input Buffer HeaDeR
CIBX MAPCIB Command Input Buffer eXtension
COM MAPCOM COMmunication area
CQE MAPCQE Console Queue Element
CSCB MAPCSCB Command Scheduling Control Block
CSCX MAPCSCB Command Scheduling Control block eXtension
CVT MAPCVT Communications Vector Table
CVTFIX MAPCVT CVT preFIX
CVTVSTGX MAPCVT CVT Virtual SToraGe eXtension
CVTXTNT1 MAPCVT CVT os-os/vs common eXTension
CVTXTNT2 MAPCVT CVT os/vs1-os/vs2 common eXTension
DCB MAPDCB Data Control Block
DCBE MAPDCBE Data Control Block Extension
DDRCOM MAPDDRCO IOS Dynamic Device Reconfiguration COMmunication area
DECB MAPDECB Data Event Control Block
DESB MAPDES DirEntry Services Buffer header
DESD MAPDES DirEntry Services member Data descriptor
DESL MAPDES DirEntry Services name List
DESN MAPDES DirEntry Services Name record
DESP MAPDES DirEntry Services Parmlist
DESR MAPDES DirEntry Services Reason codes
DESRCS MAPDES DirEntry Services Return CodeS
DESX MAPDES DirEntry Services eXit plist
DOCNTFLD MAPDOTU Dynamic Output length/parameter FieLD
DOCNTLST MAPDOTU Dynamic Output LiST of text unit pointers
DOCNUNIT MAPDOTU Dynamic Output text UNIT
DSAB MAPDSAB Data Set Association Block
DSABANMI MAPDSAB DSAB Alternate NaMe Information block
DSABQDB MAPDSABQ DSAB Queue Descriptor Block
DSCB1 MAPDSCB1 Data Set Control Block - format 1
DSCB2 MAPDSCB2 Data Set Control Block - format 2
DSCB3 MAPDSCB3 Data Set Control Block - format 3
DSCB4 MAPDSCB4 Data Set Control Block - format 4
DSCB5 MAPDSCB5 Data Set Control Block - format 5
DST MAPDES Direntry services Screen Table
ECB MAPECB Event Control Block
ECBE MAPECB Event Control Block Extension
ECVT MAPECVT Extended Communications Vector Table
EMDSECT1 MAPS99 Dynalloc parameter list to IEFDB476
EMDSECT2 MAPS99 Dynalloc message buffer area
EMDSECT3 MAPS99 Dynalloc message buffer area array
EPAL MAPEPAL External Parameter Area for Locate SWA manager
EPAX MAPEPAL eXtended EPAL
EVNT MAPEVNT EVeNTs control block
EVNTENTRY MAPEVNT EVeNTs table ENTRY
FRRPL MAPFRRPL Function Recovery Routine Parameter area
FRRS MAPFRRS Function Recovery Routine Stack
FRRSENTR MAPFRRS FRR ENTRy
FRRSXENT MAPFRRS FRR ENTry eXtension
FRRSXSTK MAPFRRS FRR STacK eXtension
GVT MAPGVT Global Resource Serialization Vector Table
GVTX MAPGVTX Global Resource Serialization Vector Table eXtension
IHSA MAPIHSA Interrupt Handler Save Area
IOB MAPIOB Input/Output Block
IOQ MAPIOQ IOS Queue element
IOQE MAPIOQ IOS Queue element Extension
IOSB MAPIOSB I/O Supervisor Block
IOSX MAPIOSX I/O Supervisor block eXtension
JCT MAPJCT Job Control Table
JCTX MAPJCTX Job Control Table eXtension
JESCT MAPJESCT JES Communication Table
JESMNTBL MAPJESCT JES MouNTaBLe device class table
JESPEXT MAPJESCT JESCT Pageable EXTension
JFCB MAPJFCB Job File Control Block
JFCBE MAPJFCBE Job File Control Block Extension for 3800
JFCBX MAPJFCBX Job File Control Block eXtension
JSCB MAPJSCB Job Step Control BLock
LCT MAPLCT Linkage Control Table
LDA MAPLDA VSM Local Data Area
LLE MAPLLE Load List Element
LPDE MAPLPDE Link Pack Directory Entry
NTCRPL MAPIEANT Named Token CReate Parameter List
NTDLPL MAPIEANT Named Token DeLete Parameter List
NTRTPL MAPIEANT Named Token ReTrieve Parameter List
OC24 MAPOCPL Open/Close parameter list (24-bit mode)
OC31 MAPOCPL Open/Close parameter list (31-bit mode)
ORE MAPORE Operator Reply Element
OUCB MAPOUCB ResOurces manager User Control Block
PCCA MAPPCCA Physical Configuration Communication Area
PCCAVT MAPPCCAV PCCA Vector Table
PDAB MAPPDAB Parallel Data Access Block
PDS MAPPDS Partitioned DataSet directory entry
PDS2 MAPPDS Partitioned DataSet (extended) direntry
PEL MAPPEL Parameter Element List (ENQ/DEQ/RESERVE)
PMAR MAPPMAP Program Management Attribute Record
PMARA MAPPMAP PMAR - load module extension
PMARL MAPPMAP PMAR - program object extension
PMARR MAPPMAP PMAR - internal extension
PRB MAPPRB Program Request Block
PRM_LIST_BUFFER MAPPRMLB PaRMlib services LIST BUFFER
PRM_MESSAGE_BUFFER MAPPRMLB PaRMlib services MESSAGE BUFFER
PRM_READ_BUFFER MAPPRMLB PaRMlib services BUFFER for member READ
PSA MAPPSA Prefixed Storage Area
PSL MAPPSL Page Service List entry
PVT MAPPVT Real Storage Manager Page Vector Table
PVTEXT MAPPVT Real Storage Manager Page Vector Table EXTension
PVTVVTAB MAPPVT Real Storage Manager Page Vector VDAC TABle
QCB MAPQCB Global Resource Serialization Queue Control Block
QEL MAPQEL Global Resource Serialization Queue ELement
QHT MAPQHT Global Resource Serialization Queue Hash Table header
QHTENT MAPQHT Global Resource Serialization Queue Hash Table ENTry
RB MAPRB Request Block
RCTD MAPRCTD Region Control Task Data area
RDW MAPDCB Record Descriptor Word
RMCT MAPRMCT System Resources Manager Control Table
RMPL MAPRMPL Resource Manager Parameter List
RMPLPT MAPRMPL PoinTer to RMPL
RMPLP2 MAPRMPL Pointer to userparm for resmgr routine
RPL MAPRPL Request Parameter List
RPL6 MAPRPL RPL extension for LU 6.2
RQE MAPRQE EXCP Request Queue Element
RTMW MAPRT1W RTM1 save/Work area
RT1TRACK MAPRT1W RTM1 TRACKing area
RT1TRECC MAPRT1W RTM1 RECursion Control data
RT1W MAPRT1W RTM1 Work area
SAVEAREA MAPSAVE Standard SAVE AREA
SCCB MAPSCCB Service Call Control Block
SCCBCP MAPSCCB SCCB CPu information entry
SCCBHSA MAPSCCB SCCB HSA information entry
SCCBMPF MAPSCCB SCCB MPF information entry
SCT MAPSCT Step Control Table
SCTX MAPSCTX Step Control Table eXtension
SCVT MAPSCVT Secondary Communications Vector Table
SCW MAPDCB Segment Control Word
SDW MAPDCB Segment Descriptor Word
SDWA MAPSDWA System Diagnostic Work Area
SDWANRC1 MAPSDWA SDWA Non-ReCordable extension 1
SDWANRC2 MAPSDWA SDWA Non-ReCordable extension 2
SDWANRC3 MAPSDWA SDWA Non-ReCordable extension 3
SDWAPTRS MAPSDWA SDWA PoinTeRS extension block
SDWARC1 MAPSDWA SDWA ReCordable extension 1
SDWARC2 MAPSDWA SDWA ReCordable extension 2
SDWARC3 MAPSDWA SDWA ReCordable extension 3
SIOT MAPSIOT Step Input/Output Table
SMCA MAPSMCA SMf Control tAble
SMDE MAPSMDA System Managed Directory Entry basic section
SMDE_FD MAPSMDA SMDE hfs File Descriptor section
SMDE_NAME MAPSMDA SMDE NAME section
SMDE_NLST MAPSMDA SMDE NoteLiST section
SMDE_PNAME MAPSMDA SMDE Primary NAME section
SMDE_TOKEN MAPSMDA SMDE TOKEN section
SNAPDLIST MAPSNAP SNAP Dataspace LIST entry
SNAPHLIST MAPSNAP SNAP Header LIST entry
SNAPLIST MAPSNAP SNAP storage LIST entry
SRB MAPSRB Service Request Block
SSDR MAPSSDR SubSystem Options Block extension for Dynamic device Reconfiguration
SSL MAPSSL Short page Service List
SSOB MAPSSOB SubSystem Options Block
SSRB MAPSSRB Suspended Service Request Block
STCB MAPSTCB Seconary Task Control Block
SVCENTRY MAPSVCE SVC table ENTRY
SVCURT MAPSVCE SVC Update Recording Table entry
SVRB MAPSVRB SuperVisor Request Block
SVT MAPSVT Supervisor Vector Table
SWAREQPL MAPEPAL SWAREQ Parameter List
S99RB MAPS99 Dynalloc Request Block
S99RBP MAPS99 Dynalloc Request Block Pointer
S99RBX MAPS99 Dynalloc Request Block eXtension
S99TUFLD MAPS99 Dynalloc request Text Unit FieLD
S99TUNIT MAPS99 Dynalloc request Text UNIT
S99TUPL MAPS99 Dynalloc request Text Unit Pointer List
TAXE MAPTAXE TSO Terminal Attention eXit Element
TCB MAPTCB Task Control Block
TCBFIX MAPTCB TCB preFIX
TCBXTNT2 MAPTCB TCB eXTension
TCCW MAPTCCW EXCP Translation Control Block
TCT MAPTCT SMF Timing Control Table
TIOENTRY MAPTIOT Task I/O Table Entry
TIOTHDR MAPTIOT Task I/O Table HeaDeR
TIOTPOOL MAPTIOT Task I/O Table POOL entry
TQE MAPTQE Timer Queue Element
TTRN MAPPDS Track, Record, iNdicator field
TTRX MAPPDS Track, Record, available field
UCB MAPUCB Unit Control Block
UCBOCR MAPUCB UCB extension - Optical Character Reader
UCBPDCTA MAPUCB UCB extension - Channel to channel Adapter
UCBUCS MAPUCB UCB extension - Universal Character Set
UCB3540X MAPUCB UCB extension - 3540
UCB3800X MAPUCB UCB extension - 3800 printer
UCM MAPUCM Unit Controle Module definition
UCMEFEXT MAPUCM UCM individual device Entry Fixed EXTension
UCMEIL MAPUCM UCM Event Indication List
UCMEPEXT MAPUCM UCM indiv. device Entry Pageable EXTension
UCMFEXTA MAPUCM UCM Fixed EXTension bAse
UCMFSAVE MAPUCM UCM Fixed extension SAVE area
UCMLIST MAPUCM UCM List of individual device entries
UCMPEXTA MAPUCM UCM Pageable EXTension bAse
UCMPRFX MAPUCM UCM MCS PReFiX area
UCM2EXT MAPUCM UCM OS/VS2 EXTension
VRA MAPVRA Variable Recording Area in SDWA
VSL MAPVSL Virtual Subarea List entry
WQE MAPWQE WTO Queue Element
WQEMAJ MAPWQE Major WQE
WQEMIN MAPWQE Minor WQE
WQESYAR MAPWQE WQE saved SYstem id-ARray
WTOPL MAPWTOPL Write To Operator Parameter List
XSB MAPXSB eXtended Status Block
XSRB MAPSRB eXtended Service Request Block

Opmerkingen? Vragen? Meer informatie? Klik het onderwerp van uw keuze aan, of e-mail ons met uw vragen.

 

Naar Extended Mnemonics
Naar Assembler Directieven
Naar Macro's voor Gestructureerd Programmeren
Naar Mapping Macro's


 

Deze site is aangesloten bij WebRing.
Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites.
Rennende
    Tyrannosaurus Rex Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd!
Dino's en andere anachronismen
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | << Vorige | Volgende >> ]